JÖNNEK A KÉPEK$type=ticker$hide=home$count=6$cols=2$label=yes

VILÁG CIVILJEI EGYESÜLJETEK!

A rendszerváltás idején biztosra vettük, hogy mivel már semmi tiltja, tömegével jönnek majd létre az aktívabbnál aktívabb civil közösségek, és az emberek egyre inkább élnek majd a számukra felkínált beleszólási és cselekvési lehetőségekkel. Mára kiderült, hogy a tiltás hiánya még nem garantál semmiféle aktivitást és, hogy a hatalomra került rendszerváltók már nem túlságosan forszírozzák, hogy a civil önszerveződések egyre többen és egyre erősebbek legyenek. 


Beszélgetés Péterfi Ferenc közösségfejlesztővel arról, vajon jogos-e, ha a mai helyzet láttán csalódást érzünk, illetve milyen reális célokat tűzhet ma maga elé egy egész városrészre – Újpalota - kiterjedő közösségfejlesztési projekt. 


Beszélgetés Gyáni Gábor történésszel arról, hogy az elmúlt 150 év magyar történelme mennyiben segítette és mennyiben gátolta az aktív és önmagát megszervezni képes civil társadalom kialakulását. 

Beszélgetés Feldmár Nóra ipari ökológussal arról, honnan van benne késztetés és képesség arra, hogy ne csak kitaláljon, hanem meg is valósítson ökológiailag hasznos és közösségteremtésre is alkalmas ötleteket. 

A következő két, a témához kapcsolódó interjú az Élet és Irodalomban jelent meg. 


Ahol aktív az egyesületi élet, ott más intézmények is jól működnek”
Beszélgetés Joep de Hart szociológussal, a holland Társadalmi és Kulturális Tervhivatal munkatársával 
A civil társadalom fontosságáról sokszor esik szó Magyarországon, de a polgárok önszerveződése terén a rendszerváltás után sem történt áttörés. Hogyan alakul a civil világ helyzete egy folytonosságra és régóta egyenlőségelvre épülő országban? Erről beszél a kormányoktól független, ám államilag finanszírozott holland Társadalmi és Kulturális Tervhivatal (SCP) munkatársa. E tudományos intézmény, amely negyedéves jelentésekben számol be arról, milyen változások zajlanak a holland társadalomban és azokat az emberek hogyan élik meg, arra keresi a választ, hogyan érhetők el pozitív változások. Az SCP-nél 1993 óta dolgozó Joep de Hart vallásszociológus egyebek mellett a társadalmi részvétel formáinak változásait kutatja.A civil társadalom erejét tekintve hol áll nemzetközi összehasonlításban Hollandia? 

Az önkéntesek és adományozók számaránya alapján Hollandia az Egyesült Államok és a skandináv országok társaságában vezeti a képzeletbeli listát. Egy holland, ha csinálni akar valamit, először megnézi, találhatna-e hozzá partnereket. Ha például túl zajosnak találja az autópályát, először nem a hatóságoknak ír, hanem felveszi a kapcsolatot a többi kárvallottal, és velük együtt létrehoz egy akciócsoportot. Dél- és Kelet-Európában nem így van. Ott elit jellegű a civil társadalom, mert csak a magasan képzettek kis csoportja aktív, a nagy tömeg nem. Pedig ahol a polgárok nem aktivizálják magukat, ott könnyebben elfajulnak a konfliktusok. Hollandiában nagyon sok a közvetítő szervezet, és a konfliktusok többsége megbeszélések, tárgyalások útján oldódik meg. Itt az állam, a piaci-, vállalati szféra és a polgárok között a közvetítő szerepet a civil szféra játssza.
Egy neves szociológus mondta egyszer nekem: „Számolja össze, hány kórus énekel az ön régiójában, és én megmondom, mennyi idő alatt kapja vissza a biztosításra költött pénzét.” Tehát ahol aktív az egyesületi élet, más intézmények is jól működnek.


Mitől függ, hogy melyik mentalitásból lesz hagyomány?

A civil társadalmat - úgy általában - három nagy veszély fenyegeti. Az első, ha - mint Kelet-Európában -, túl erős az állam. A második, ha túl nagy befolyáshoz jut a szabad piac, mint például Amerikában. A harmadik pedig az, ha az emberek otthagyják a civil szférát, és visszavonulnak a magánvilágaikba. 

A nemzeti történelem alakulása erősen meghatározza, sikerül-e elhárítani ezeket a veszélyeket. Hollandiában a vízzel szembeni védekezés jegyében már a középkorban létrejöttek azok a társulások, melyekben a polgárok, a nemesek és a parasztok kooperáltak egymással. Míg az újkor elején másutt az abszolutista uralkodó és az erős állam dominált, itt a részeké volt a főszerep, és a társadalom a különböző rétegek érdekeinek összehangolására épült. 

Hadd illusztráljam egy másik példával, hogyan ösztönöz a beleszólási jog aktivitásra! Nálunk a kálvinizmus a pap és a hívek egyenlőségére épül, nincs hierarchia. Ha a hívek elégedetlenek voltak a lelkésszel, egyszerűen kitették a szűrét. Egy katolikus országban ez elképzelhetetlen. 


A hatvanas évekig ez a civil társadalom az egymástól elkülönülő protestáns, katolikus, szocialista és liberális intézményrendszereken belül, „oszlopok” körül szerveződött. Nem okozott-e válságot, amikor a hatvanas években ezek összeomlottak? 

Nem, mert a régiek helyén újak emelkedtek. Például ekkor jelentek meg a színen a környezetvédők, az erkölcsi kérdésekre, az abortuszra, az eutanáziára összpontosító csoportok, a békemozgalmak, a harmadik világért tevékenykedő szervezetek. Van azért egy komoly különbség a régi és az új „oszlopok” között: a maiaknak sokan adományoznak, de jóval kevesebben aktivizálódnak, mint a régi struktúrában; az új szervezetek már nem építenek annyira az egyén aktivizálására. Van egy kis profi kör, amelynek az ember fizet, és cserébe elvárja, hogy jól képviseljék az érdekeit. 

Erről az itteni „rendszerváltásról” tehát azt mondhatjuk: a régi szervezeteket elhagyták ugyan az emberek, de ettől a szervezet, mint olyan, még nem lett taszító számukra. Míg Kelet-Európában egyelőre kevesen hiszik el, hogy a szervezetek másmilyenek is lehetnek, mint a rendszerváltás előtt voltak, nálunk a szervezetekkel szembeni bizalmatlanság legfeljebb a második világháború időszakát jellemezte, amikor azokat a németek működtették. 


Része-e még a holland önképnek a polgárok közötti együttműködés? 

Sokáig az volt, de a kilencvenes évek óta már nem igazán. Évről évre mérjük, milyennek képzelik az emberek az ideális társadalmat. Ilyenkor arra kérjük, képzelje el, hogy Hollandiát ideálisan kormányozzák, és ezután megkérdezzük: hogyan néz ki akkor a társadalom? A válaszok azt mutatják, hogy az ideális társadalomnak még mindig meghatározó része a szociális dimenzió: hogy törődsz-e a másikkal, figyelsz-e rá? Ezt manapság méginkább fontosnak gondolják, mert veszélyeztetett értéknek érzik. Egyre nagyobb az ellentét az egyre keményedő társadalom és az ideálkép között. Ugyanakkor óriási a kontraszt aközött, amit az emberek a saját életükben tapasztalnak, és ahogyan a társadalmat látják. Egyre többen mondják, hogy saját életükben szociális magatartást tanúsítanak, viszont a társadalom egésze nem ebbe az irányba halad. És egyre nagyobb az igény arra, hogy ez társadalmi szinten is így legyen. Pár éve kemény tél volt, és fennakadások voltak a vasúti közlekedésben. Sokan kénytelenek voltak az állomásokon várakozni. Erre emberek sokasága jelent meg hálózsákokkal, sátrakkal, levessel. 


Tudja-e aktivitásra ösztönzi az állam a polgárait?

Nagyon nehezen. Az utóbbi évek kormányai ezt tekintették a négy kiemelt feladat egyikének, de ezen a téren az állam csak korlátozott szerepet játszhat. Legfeljebb csak az akadályokat háríthatja el, de - ezzel mindenki tisztában van -, nem pótolhatja az egyéni aktivitást. 


Milyen szerepet játszik az állami támogatás az egyesületi életben?

Egyre kisebbet, mert a súlypont az önkormányzatokra tolódik át. Tudatos váltás volt, hogy a döntés kerüljön át a helyi szintekre, mert egy társadalom szervesen csak alulról építkezhet. Mindig az emberek helyi viszonyaiból, szükségleteiből, vágyaiból kell kiindulni. Egy országos felhívás csak valami nagyszabású dolog -, például nemrég a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére indított akció - esetében működik. Sokkal több tehát az önkormányzati szintű, mint az állami projekt és ezek településenként változnak, attól függően, mire van igény. 


De ha az állam szerepe korlátozott, és az olyan hagyományos háttérintézmények is, mint például az egyházak, háttérbe szorulnak, ki inspirál most és a jövőben aktivitásra?

Azért még vannak ilyen intézmények, hisz amikor az egyházak felmorzsolódásáról beszélünk, mindig a nagy, úgynevezett történelmi egyházakra gondolunk. A nagy protestáns egyházban például évente két százalékkal csökken a tagok száma, de vannak kisebb sikeres egyházak, amelyek a közösségi élményt állítják a középpontba, és ezek gombamód szaporodnak. Tagjaik száma ötévente megkétszereződik. Persze az utóbbiak nyeresége nem tudja pótolni az előbbiek veszteségeit, de az aktivitási szint is számít, és a kicsiknél ez jóval magasabb.

Más területeken is vannak hasonló mozgások. Miközben - úgy általában - a szakszervezetek veszítenek a súlyukból, vannak olyan új szakszervezetek, amelyek nagyon aktívak és sikeresek. A pártok is ezt a képet mutatják. A hagyományos pártok visszaesnek, de az újak gombamód szaporodnak és aratnak. Egykori professzorom idézte mindig Gerschwin Porgy és Bess című operájából azt a mondatot, hogy „It ain’t necessarily so”, „a dolgok nem szükségszerűen vannak így”. El kell fogadni, hogy folyamatosan új társadalmi viszonyok keletkeznek. Az a Hollandia, amelyben az ötvenes és hatvanas években felnőttem, már nem létezik. Akkor például a többség meg volt győződve arról, hogy az individualizálódás majd minden közösséget lerombol. Nem ez történt! Az individualizálódás néha még kötelezőbb érvényű erkölcsöt teremtett, mint a régi kollektivizmus. 


Tehát az individualizálódás és az önzés nem járnak szükségszerűen kéz a kézben?

Az individualizálódást - a francia forradalom óta és konzervatív gondolkodók nyomán - gyakran azonosítják a modern társadalommal, és mindennel, ami abban rossz. Ez félreértés, ami a korábbi viszonyok idealizálásán alapul. Be kell látni, hogy az individualizálódás elkerülhetetlen. Lehet tiltani, bírálni, de akkor is bekövetkezik. És mára már annyira meggyökeresedett, hogy ilyen tekintetben nem várható és nem hajtható végre gyökeres fordulat. De erre nincs is szükség. Szerintem az individualizálódás nem feltétlenül vezet olyan társadalomhoz, amelyet csak a saját érdek vezérel. Ezt igazolja az is, hogy Hollandiában a nemzetközi segítségnyújtásra, a természet- illetve környezetvédelemre és a morális kérdésekre szakosodott szervezetek növekednek a legerőteljesebben. Ezek egyike sem a saját érdekről szól. Ha igaz lenne, hogy egy individualizálódott társadalom eleve egoista, akkor a fogyasztói egyesületek és a közvetlen életkörülményekkel foglalkozó egyesületek lennének a legnépesebbek. Ezek száma azonban alig nő. Amikor az informális segítségnyújtás motivációit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az egyéni megfontolások nagyon fontos szerepet játszanak. Nem azt mondják, hogy „ezt így várja el az egyház” vagy „a Biblia”, hanem hogy „sokat tanulhatok belőle”, „jót tesz az önéletrajzomnak”, „érdekes embereket ismerek meg”. Ezek saját szükségletből eredő megfontolások, de általuk ösztönözve mégis sokat tesznek másokért, azaz az individualizmus és a közösségért való cselekvés korántsem zárják ki egymást. 


A környezet és az állatok védelme, a harmadik világ segítése mind azt feltételezik, hogy az egyén kilát a saját szűkebb világából. Azt jelenti-e ez, hogy az aktivitás inkább a magasan képzetteket jellemzi?


Egyrészt igen, de közben az általános műveltségi szint is nő. Hollandiában leginkább két tényező határozza meg, hogy valaki aktív lesz-e egy egyesületben. Az egyik az egyházi háttér megléte vagy hiánya. Az egyházi közösségbe tartozó emberek jobban bele tudják élni magukat mások helyzetébe, és így nagyobb bennük az aktív segítségre való készség. Ennek magyarázatát külön is kutattuk. Elmentünk prédikációkra, Biblia órákra, vizsgáltuk a hívők fejében élő istenképet, de a végén az derült ki, hogy egyszerűen az a legfontosabb, hogy ezek az emberek minden vasárnap találkoznak egy stabil közösségben. Részei egy szociális hálónak, könnyebben találnak utat egymáshoz. De ugyanez a mechanizmus működik egy futballegyesületben is. Tehát nem annyira az üzenet tartalma a meghatározó, hanem a rendszeres kapcsolat. A kettő között csak az a nagy különbség, hogy az egyházhoz tartozók sokkal könnyebben viszik át tevékenységüket olyan területre is, amelynek már semmi köze az „alaptevékenységhez”.

A másik meghatározó tényező a képzettség. Az egyházak egyre gyengébbek, de a képzettségi szint folyamatosan nő. Ezért nem vagyok pesszimista az önkéntes munka jövőjével kapcsolatban. Az viszont egyelőre nem tudjuk, hogy ez kompenzálni tudja-e majd a templomok kiürülését. Ezzel kapcsolatban komoly kétségeim vannak. 


Mi a helyzet a fiatalokkal?

A fiatalok minden korban passzívabbak, de a mai fiatalok később még aktivizálódhatnak. A saját munka, a saját lakás, a saját család jobban ösztönöz arra, hogy érdeklődj a társadalmi környezeted iránt. De én úgy látom, hogy az újabb nemzedékek idősen is egyre kevésbé aktívak. Nálunk most egyedül a korkedvezményes nyugdíjasok körében nő az egyesületi aktivitás. Ezek az emberek többnyire jól képzettek, még életerősek, és sok szabad idővel rendelkeznek.


Mennyire öntevékenyek a bevándorlók? Hol tart ilyen tekintetben az integráció?

A javulás nagyon lassú, a bevándorlók és az „őshollandok” keveredése egyelőre ezen a téren is főképp a vágyak szintjén létezik. A muzulmánok aktivitása inkább csak a saját közösségre korlátozódik. Haitiért nemcsak azért nem mozdultak meg, mert az adományt anyagilag nehezebben engedhetik meg maguknak, hanem azért sem, mert más a kultúrájuk. Náluk például a család szent, a szomszédok is fontosak, de szinte senkinek sem jut eszébe egyesületet alapítani. Kevesen mennek el önkéntesként besegíteni egy kórházba, de a beteghez bemegy az egész nagycsalád, ami a hollandoknál elképzelhetetlen. A kultúra pedig mintákat ad. Az én családomban minden családi ünnepen gyűjtünk pénzt valamilyen jótékony célra. Nem azért, mert mi jobb emberek vagyunk, hanem mert ezt láttuk a szüleinktől és a nagyszüleinktől.
A BICIKLISTÁK MÁR ÖNKORMÁNYOZZÁK MAGUKAT 


Beszélgetés Péterfi Ferenc közösségszervezővel


A rendszerváltás előtthöz képest ma jóval több –negyven-negyvenötezer - öntevékeny szervezet működik Magyarországon, az embernek mégis az az érzése, hogy a magyar társadalom egy részeire hullott, magányos tömeg, amely csak az elittel szembeni elégedetlenségét tudja – többnyire artikulálatlanul – kifejezésre juttatni és nem alakítja aktívan a maga – kis - világát. Alakulóban van-e egy(kis)közösségibb világ vagy még mindig a múltból hozott minták dominálnak, erre a kérdésre keresi a választ a Magyar Művelődési Intézet közösségfejlesztési osztályának vezetőjével készült beszélgetés. 

Mennyire megalapozott, miért alakult ki bennünk, magyarokban az az önkép, hogy képtelenek vagyunk az együttműködésre? 


Biztosan nem azért, mert nálunk nincs történeti hagyománya az önszerveződésnek. Az olvasókörök, a kaszinók, a közösségi színtérül szolgáló kávéházak Magyarországon már a felvilágosodás korában megjelentek, és a közösségi mozgalmak alakulásának és fejlődésének folyamata a tizenkilencedik század folyamán is lendületesen folytatódott. A címtárak mutatják, hogy szinte minden településen voltak különböző, - egyházakhoz, szakmai csoportosulásokhoz, települési sajátosságokhoz kötődő - körök és egyletek. Ezek hol alulról szerveződtek, mint például a Hódmezővásárhely környéki puszták paraszti olvasókörei, melyek malmok, útkereszteződésekben lévő csárdák körül spontán alakultak ki, máshol egyházi, minisztériumi vagy országos központok ösztönzésére jöttek létre. Egyértelmű az is, hogy tudatosult e szervezetek értéke, hisz például a Faluszövetség tematikákat készített a gazdák szakmai képzésének támogatására, sőt, típusterveket az egyleti székházak megépítéséhez. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy létrejött volna egy egész országot behálózó, egységes és átfogó rendszer. 


Milyen funkciókat láttak el ezek a szerveződések? 


Főként művelődési, szakmai és karitatív, szociális funkciókat, de a funkciók gyakran összefolytak. Az első világháború idején a szakmai szerveződések például szociális funkciókat is magukra vállaltak, amikor segítették a besorozott férfiak családjait, így a természetes kooperáció és szolidaritás hordozói voltak. De az önszerveződések nemcsak funkciókat láttak el, hanem szocializáltak is, a fiatalabb generációknak gyakorlati mintákat szolgáltattak. Amikor egy falusi tanító, akinek működési területe bőven túlterjedt az iskola keretein, színkört szervezett, a gyerekek nemcsak „művelődtek”, hanem beszélni, érdekeket megfogalmazni, kapcsolatot teremteni is megtanultak. Egy falusi gazdakörben a gyerekek ott játszottak a sarokban, és ha áttételesen is, de megtanulták, hogyan kell vitatkozni, hogyan kell érveket megfogalmazni, felkészülni valamilyen hivatalossággal folytatandó tárgyalásra, stb. Az általam vizsgált rákospalotai ipartestületben például a tanoncoknak kötelező volt eljárni a mesterek összejöveteleire, ahol látták, hogyan kell eljárni a kontárok ellen, hogyan kell érintkezni a hivatalokkal, hogyan kell a közösségen belüli érdemek alapján a saját tagjaikat büntetni vagy épp elismerni. Még a bálokra is kötelező volt elmenniük, Amikor ott ültek a padon, társasági viselkedésmintákat láttak.


Jelentettek-e törést ebben a politikai-történelmi változások, elsőnek például a Monarchia szétesése? 

Nem, mert megmaradtak mind a spontán kezdeményezések, mind a központi szándék. Klebelsberg például nagyon tudatos falusi népiskolai rendszert épített ki, amely - a mainál jóval nagyobb megbecsülésnek örvendő tanítóknak köszönhetően – sokkal többet nyújtott, mint a hagyományos oktatás. 

Az organikus fejlődés tehát megmaradt, de a magyar kultúrában az önszerveződés hagyománya nem lett domináns, mert továbbélt a „mondja meg valaki felülről, mit kell tenni” feudális mentalitása. Szűcs Jenő úgy írta le a nyugat és kelet közötti különbséget, hogy nyugaton egy szolga fejet hajtott, amikor belépett az úr házába, míg keleten a földre vetette magát. Magyarországon mindkét minta jelen volt, ezért az önszerveződések is felemásak maradtak. 


A felemásságnak a negyvenes évek végén történt hatalomváltás elég rendesen véget vetett…. 

Amikor betiltották a pártokat és az egyesületeket, megsemmisítettek minden addigi eredményt. Bár én még a hetvenes években is találkoztam idős falusi emberekkel, akik titokban tovább vezették az egyesületi pénztárkönyvet, de ezt nemigen nevezhetjük folytonosságnak. Sokáig egyáltalán nem, később pedig csak korlátozottan működhetett az önszerveződés, mint olyan és így az állami hatalommal szemben nem alakult ki a társadalom védekező rendszere. Felerősödtek a kívülről irányítottságra jellemző korábbi, nem túl jó ösztönök, és nyomtalanul eltűnt az említett szocializáció. Amikor jött a rendszerváltás, még jó eset volt, ha valaki legalább közvetett élményekből tudta, hogyan volt ez régen. A társadalmi közeg persze közben totálisan megváltozott, de a túlnyomó többség még közvetett pozitív élményekkel sem rendelkezett. 


De önszerveződő mozgalmak azért a Kádár-korban is léteztek. 

A hetvenes évektől kezdve valóban megjelentek ilyenek, például az ifjúsági klubmozgalom, aztán a rockzene, különösen azután, hogy magyar nyelvűek lettek szövegek. Ilyen volt az amatőr színházi mozgalom, ahol a társulatok először klasszikus darabokba írták bele a maguk történetét, majd pedig már klasszikus darabok se kellettek, mert jöttek a saját történetek. És ott volt a Ráday-féle városvédő- és a táncház mozgalom, amelyek divattá tették a múlt megismerését. Ezek mind lefojtva, korlátok között dolgoztak, de a mai döntéshozók idősebb nemzedékének fontos mintákat adtak. 

A nyolcvanas években – részben még a rendszerváltástól függetlenül – komoly mozgolódás támadt. Ekkor már nem volt olyan tökéletes az az ellehetetlenítési módszer, amely az egyesületek alapítása előtt harminc napot adott a BM-nek, hogy, ha úgy ítélte meg, például a párttagok kiléptetésével megakadályozza, hogy ezek ténylegesen is megkezdhessék működésüket. 1986-ban egyesületi törvény született, amely sokat lazított a korábbi helyzeten. 


A rendszerváltásba torkolló aktív nyolcvanas évek után azt várta volna az ember, hogy „boldog véget” ér a történet. Bennem van-e a hiba, ha sehol sem látom a boldog véget? 


A rendszerváltáskor sokan hittük, hogy kiteljesedik a folyamat. De a „boldog vég” nem következett be, a csalódás viszont egyfajta béklyó lett. A kudarc egyik oka az volt, hogy a legaktívabbak – logikusan - átmentek a pártokba és profi politikusok lettek, amivel kicsit kiürült a civil táradalom. Tömegével alakultak új szervezetek, hiányzott viszont a tudás, hogy ezeket hogyan kell demokratikusan működtetni. Immár szabad volt akarni, csak az akarók nem tudták, azt hogyan is kell. 


Mit nem tudtak? 


Amit a gyerekek annak idején a mindennapjaikban tanultak meg. Hogyan kell érdekeket képviselni, ütközni, dialógust folytatni, méghozzá úgy, hogy a másik véleménye is számít. A politikussá lett civilek jó részére ráadásul autokrata attitűd volt jellemző, vagy nem hozott elég sok új demokratikus mintát. Egy példa: az egyik zalai faluban a nyolcvanas években civil kezdeményezésre faluházat akartak építeni. Az emberek egyesületbe szerveződtek és aktívak voltak. Aztán jött a rendszerváltás és az egyesületi elnököt megválasztották polgármesternek. Amikor kollégáink legközelebb ott jártak, megkérdezték tőle, hol tart az egyesület. Azt felelte: „Minek az egyesület, hisz már én vagyok a polgármester?” Nem fogta fel, hogy egy választott önkormányzatnak is szüksége van az egyesületek képviselte öntevékenységre. Voltak persze mások másutt, akik felfogták, de a felismerés a gyakorlatban nem hasznosult. Mivel hiányzott a demokráciára való szocializáció, a hatalmi elit tagjai – még azok is, akik becsületesek és jószándékúak – sokszor olyan mintákat követnek, amilyeneket annak idején velük szemben alkalmaztak. 

A pártprogramokba ugyan bekerült, hogy fontos a társadalmi tőke, de az elmúlt húsz évben kevesebbet invesztáltak bele, mint a szocializmus idején. Abszurd, de ahol virul a közösségi élet, többnyire olyan embereket találunk, akik még a Kádár-korban tanulták meg az öntevékenységet. Fogyóban a társadalmi tőke, mert nem termelődik újjá. Ahhoz a társadalom és a hatalom megfelelő együttműködésére volna szükség. 


Felméréseik azt mutatják, hogy a fiatalok körében sem történt áttörés. Megjelenik-e az oktatásban az önszervezésre vonatkozó ismeretanyag? 


Az ELTE-n, ahol művelődés szervezőket és szociális munkásokat tanítok, meg szoktam kérdezni a hallgatókat, milyen demokratikus élményeik vannak és legtöbbször a megaláztatásaikat mesélik el. Harmadévesekkel kerülök kapcsolatba, és mindig elcsodálkozom, hogy azok, akik majd emberekkel foglalkoznak, még nem találkoztak azzal, hogyan kell pl. egyesületet létrehozni. Pedig bármik lesznek az életükben, akár szakemberként, akár állampolgárként, erre szükségük lehet. 

Most - Vercseg Ilona kollégánk kezdeményezésére - szervezünk egy „Fiatalok a településekért” programot, ami egy korábban létezett társadalmi mozgalom, az úgynevezett téli népművelési gyakorlat felújítása volna. Ez azt jelentette, hogy télen falvak vendégül láttak öt-hat különböző szakos hallgatót, akik kapcsolatba kerültek egymással, látták, hogy saját szakterületük hogyan működik a gyakorlatban, ötleteket ajánlottak. Sokuknak később is megmaradt a kapcsolata a falvakkal. Mi most azt szeretnénk, hogy a középiskolások, az egyetemisták kötődjenek településekhez, és közösségi ügyekben vállaljanak felelősséget. A települések pedig vegyék ki a részüket e korosztály szocializációjában. Ez azért is hasznos volna, mert ma már sok fiatalnak felfedezés a falusi élet, hisz a világok sokkal messzebb kerültek egymástól, mint húsz éve voltak. 

Ha az egyetemen megtanítanák a diákoknak ezeket a készségeket, rögtön meg is szerveznék magukat, és akkor négy-öt év tapasztalattal és gyakorlattal a zsebükben végeznének. De az iskola ebben nem érdekelt, mert akkor sokkal nehezebb lenne kezelni a diákokat. És ez más szinten is így van. A politikai hatalmat birtoklóknak és az intézményi tevékenységeket végzőknek nem érdekük ez a fajta „hatalommegosztás”. Hosszú távon persze jól jönne nekik is, mert egy idő után sok problémát az emberek maguk oldanának meg. Ők azonban rövid távon gondolkodnak. 


Nem veszélyezteti-e az egyesületi világ függetlenségét, hogy nem létezhet állami támogatás nélkül és nem hiteltelenítik-e az önszerveződéseket – lásd Zuschlag-ügy - a pénzbeszerzésre szakosodott pártalapítványok? 


Ma már ezt nem látom akkora veszélynek, mert egy másfél évvel ezelőtti jogszabály itt lassan rendet teremt, legalábbis abban az értelemben, hogy a pártalapítványok, amelyekre lényegében semmilyen szabály sem vonatkozik, külön kerültek a civil világtól. Az igazi probléma ma már nem ez, hanem a mindenkori állam mentalitása a civilekkel szemben. Ilyen tekintetben tényleg feudális viszonyok uralkodnak. A pénzelosztó és a pénzt kapó között kelet-európai úr-szolga viszony van, holott az utóbbi nem ajándékot kap, hanem átvesz és megold funkciókat. 

Az egyik gond, hogy a mai rendszerben az állam a pénzt a szükségesnél jóval később adja oda. A civilek lehetetlen helyzetbe kerülnek, amikor létre akarnak hozni valamit. Felveszik a személyzetet, de a pénz nem érkezik. Sokszor – mivel a szervezők igazi megszállottak – a saját házukat megterhelve, jelzálogkölcsönt vesznek fel, csakhogy életben tartsák a szakmai programjaikat. Végül a pénz megjön, de a banki kamatokat soha nem kapják meg. A másik nagy probléma, hogy az államot nem érdekli a projektek tartalma, számára csak a számlák a fontosak. Megtörténik, hogy egy civil projekt hetven ember munkába állítását ígéri, de csak hatvanötöt sikerül elhelyeznie, mire az állam visszaköveteli a pénzt, mégpedig kamatos kamattal. Nem arányosan fizet, hanem az egész vállalkozást elutasítja. Ez nem tudatos filozófia, hanem beidegződött hatalmi arrogancia. Az állam nem szolgál, hanem uralkodik. És mire a bíróság igazat ad a szervezetnek, az már rég tönkre ment. 

És hiába látnak el fontos funkciókat, a szervezetek nem mernek konfrontálódni az állammal, mert akkor majd kevesebb pénzt kapnak. Pedig tárgyalással mindezeket a problémákat meg lehetne oldani. Ma úgy van, hogy nem szólok, ha bezárnak egy olcsó éttermet, ahová a szegények jártak, mert akkor tavasszal, amikor az önkormányzathoz fordulok a szegény gyerekek táboroztatása ügyében, kevesebb pénzt kapok. Ez egy mélyen antidemokratikus és többszörösen vesztes helyzet. Ráadásul a közbizalom zuhanórepülésben van és a közintézmények iránti bizalomvesztés magával rántotta a civil intézmények megítélését is. Ha ez így folytatódik, csak valami nagy trauma hozhat változást. Azt pedig jó lenne elkerülni. 


Vannak-e mégis pozitív jelek? 

Ma legalább negyven-negyvenötezer működő civil szervezet van, sok-sok hiánnyal, kiszolgáltatottsággal, de azért ez már valami. Pozitív fejlemény az is, hogy egyre több lehetőség van a beleszólásra, már csak azért is, mert bizonyos forrásokhoz az állam vagy az önkormányzat csak úgy juthat hozzá, ha bizonyítani tudja, hogy bevonta a lakosságot. 

Előrelépés, hogy egy-egy területen a civilek szervezettségüknek köszönhetően képesek komoly nyomást gyakorolni. Például a környezetvédők, akik országos találkozókon egyeztetnek, és képviselőik így komoly legitimitással rendelkeznek. Sikertörténet a kerékpárosoké is, hisz képesek önkéntesekkel megrendezni a hatalmas méretű Critical Masst, idén pontokba szedett követeléseiket a Városháza köré vont kordonnal is nyomatékosították. Ők már meg tudják szólítani az embereket, és feladatokat tudnak kínálni az önkénteseknek. Mert az egyik oldalon kell az egyes emberek segíteni akarása, de a másik oldalon kell egy intézményi kultúra, amelyben már ki van találva, hogyan kell befogadni és beilleszteni a szervezetbe az önkéntesnek jelentkezőket. Egy nyugati önéletrajzban ma már az is benne van, ki hol mennyit volt önkéntes, ott ez fontos szempont. Remélem, lassan nálunk is így lesz. 

RANDOM GALÉRIÁK A MÚLTBÓL$type=three$$cols=3$meta=0$snippet=0$source=random$rm=0$count=3

Név

1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30y 5. vonósnégyes a beremendi lakodalom a csemegepultos naplója a faun labirintusa a freskófalu legendája a gát a halottember a helység kalapácsa a hős a katlan a kézmosás fontosságáról a kisharsányi vőlegény a la carte kórus a lélek mélységei a mádia ördögei a mi osztályunk a nagyharsányi menyasszony a nagyharsányi óvoda programjai a napisten unokája és a tengeri sárkány lánya a pandamedvék története a repülés története a shakespeare-szakszervezet a show folytatódik a soha vissza nem térő a székely menyecske meg az ördög a te országod a vágy villamosa a very comeadic evening a világ bölcse a zsidó aaa címlap abdeljalil kodssi ablonczy balázs action hero ad libitum ádám almái adorjás ady/petőfi áfra jános agócs gergely agócs írisz ágoston béla ágoston gáspár ahogy esik úgy puffan ahogy te rá ajánló aladár egyedül van alagsor alföldi róbert alice kapka alkotótábor alma álmok ama amalia pereira amargant színházi műhely american corner amnesty international andfriends andrás lászló andrejszki judit andy vazul anima sound system annak is kell antigoné anyám tyúkja apacuka apáink kalapja apnoe apporto apró kis hazugságok apró paták apró-impro aradi kamaraszínház aralica borkert programjai aralica ibero hacienda aralica kert aranyakkord archívum arcofon duó arcofon trió árnyékban élők artner sisso artus asaran earth trio ascher ascher oszkár színház aszpik átlátszó víz legyen átrium galéria aura musicale aura segítőkutya alapítvány az anyósom az élet álom az én világom a mi világunk az étkezés ártalmasságáról az időnk rövid története az isten és a részegek az öngyilkos az ördög hárfái az ördögszántotta hegy az úrinő azt meséld el pista bábok babra babucs kriszta babylon bácska bakos búsulók bagi zsolt bakonyi alexa baksa-soós attila baksa-soós jános bal józsef balanescu balassa éva balázs barnabás ballabox balogh balázs balogh kálmán balogh tünde balogh viktória bandart bangó margit bánki berta bánki gergely banyamesék bányavakság barabás lőrinc quartet baraka baráti kristóf barcsai bálint bárdos zoltán bárka barna margit bartha kata bartók bartók béla zeneművészeti szakközépiskola kamarazenekara básits branka bata istván beatbox műhely beck zoli becker nóra beethoven ix szimfónia behumi dóri bekvart bélaműhely belső elhárítás benedek miklós benke grátzy benke pál benke paulina benkó bence berán gábor bérczes bérczes tibor berecz andrás berecz istván berecz mihály bereczki csilla beregszászi illyés gyula magyar nemzeti színház beremend beremendi kovácsműhely berki tamás bérletek besence open besh o drom beszélgetés beszélgetés 2016 beszélgetés 2017 beszélgetések a katlanban beszélgetések az életvégről bethlen téri színház betwixt bezzegakurvabeckek bicikli bíró eszter blum pince bob és bobek boban markovic orkestar bóbita bábszínház bocsárdi lászló bodó viktor bodobács műhely bodor tibor teskó bodyssey boebeck bogdán árpád bogdán lászló bognár szilvia bohemian betyars bohóc brigád bohóctámadás bóka bence boldog új élet bongobong bóra áron borbély alexandra borbély mihály borbély műhely3 borbély szilárd bornai szilveszter borsörmester both miklós both miklós udvara bozsik yvette böjte józsef böröcz andrás börtönrádió brasnyó brickner szabolcs bringával a katlanba brother kawa búcsúkoncert buda folk band budapest bár budapest pride budapesti józsefvárosi zeneiskola budzillus bujdosó bujdosó trió bujtor balázs bukta imre busz-színház bűbájos lakat büdös vornyik büszke uv-zöld nünüke cabaret medrano cactus truck cafes and citizenry project caligula calle del mundo caminus caminus 2016 caminus 2017 carmen cangiano carmen sita carpedignem castel felice vizsga catsandox chameleon days trio chillpince chris potter cifra műhely cifra szoba mérából cifra udvar cifra udvar programjai cigány ízek kavalkádja cimbaliband cimbora mesejátszóház címlap circus circus marcel cirkusz cirkusz 2015 cirkusz 2017 cirque du platzak classical claudia kraus cók-mók bábszínház compagnie les apostrophés concerto conclusion control studio cosí fan tutte cote de l'ile crossing cuhorka emese czitrom ádám csah tamás családi családi 2016 családi 2017 családi programok 2014 családi programok 2015 családi programok a katlanban csalló roland csángálló csángóblúz csányi jános cseh andris cseh antal cseh tamás cseh tamás archívum csémy balázs csere-bere placc cseri hanna cserihannák cserna antal csernik árpád csevej csibészműhely csigaház csík zenekar csikós attila csíkszerda csiky csillagszálló csiribiri csobánka zsuzsa csodalépés csokigolyó koncert csonka ibolya csontbrigád csuja imre csurgói gimnázium d.o.g. dancelab dancing graffiti danubia dargay attila dargó szilvia darjeeling daruka mihály darvas benedek darvas kristóf darvas krisztián darvasi lászló debreceni csokonai színház deer fellaz dekk dés andrás dés andrás quartet deutsch dévai balázs didier delannoy dil mastana dinyés dániel dinyés soma dip trio díszvendég díszvendég 2014 dj zöld dlrm dohány dohnányi zenekar dolce dollár papa gyermekei don giovanni don quijote döme dömötör andrás dömötör tamás dörnyei szabi dr dermot dragomán dragovácz ágnes dráva TSE dresch dresch quartet drog-stop duke bluebeard dumaszínház east balkán ebéd ed is off ed is on édes piroska ef zámbó effe label effects effectum egészségnap egressy zoltán egri bálint egri vár egy kiss erzsi zene egy őrült naplója egy pohár vörös vérré válik egyasszony egyedi péter egymás bábelében egypercé együttműködésben eklektrio elek ányos élmény kommandó élményfestés élő könyvtár élő márton első kétszáz évem ember tenyerében encuentros énekegyüttes énekvarázs english english summaries 2014 english summaries 2015 english summaries 2016 english summaries 2018 enyedi ildikó építész műhely epres attila érdi tamás erdős virág eric satie ernelláék farkaséknál erőss harmonik band értékmegőrző escargo hajója esélykikötő esélykikötő 2012 esélykikötő 2013 esélykikötő 2014 esélykikötő 2015 esélykikötő 2016 esterházy eszme eszter-lánc mesezenekar esztrád ethnofil etno liget etnoé eurakvilo európa kiadó evritingsz láj eztrád faág baráti kör fábián péter fabók mancsi bábszínháza fahidi éva fajkusz attila fajkusz banda fajok eredete faluturisták fándly csaba fanfara complexa faragó béla fassang lászló fata dani fedeles tamás feedback fehér andrás fehér balázs benő fejesztés alatt q fejlesztés alatt q fekete ádám fekete ernő fekete leves feldmár intézet felhangolva felhőfi-kiss lászló fellépők betűrendben felnőttek szabadságon fenyvesi gábor fenyvesi józsef ferenczi györgy fesztbaum béla ficza istván fillár istván film film 2014 film 2015 film a katlanban fine arts firkin fitwalk fláre beás banda flashmob foci fodor bernadett fodor tamás fodrásznő fogathajtó verseny fogd a kezem fondor és szerelem forgách andrás forte társulat fórum fölnevelő édesanyánk fpt fran palermo fredifr3d frenk frida kahlo friedenthal zoltán frim fram frontátvonulás furák péter fut a színház futás futó balázs futrinka fülöp bence fürdőavatás füzér katalin g szabó hunor g&g duó gábor géza gál tamás galapiat galaxisok garaczi garamvári gábor gasztroördög gayer mátyás géczi zoltán gémes antos general information generation impasse georgita máté dezső gera anita gera gábor gergye gerlits réka gerlóczy márton geröly quartet geröly tamás gézakékazég ghymes gilbert edit gilvánfai zenebona gingalló pécsi meseműhely giulia este otthon marad gnawa góbé goldenfeszt gólem színház gombaudvar gondnok göttinger pál gőz istván gran kino grecsó grecsó krisztián greenpeace greenway grencsó istván grencsó kollektíva grisnik petra grizzly vibrations grund gryllus gryllus dorka gryllus samu gubanc guelmino sándor gulyás gábor günsberger ákos gyalog a katlanba gyalogösvény gyáni gábor gyarmati fanni naplója gyáva gyémánt bálint gyenge lajos gyerekkuckó gyerekmegőrző gyermekképet a gyerekeknek gyetvai zoltán gyöngyös műhely gyöngyszemek a múltból győri vaskakas bábszínház ha most látnál tamás hagit yakira hahagáj hajdu szabolcs hajduk károly hajnóczy hajós andrás halálorgazmus halálos temetés halálratáncoltatott leány halas dóra halastó halász judit halász péter hallgatni akartam halmy györgy halottember hamlet hámori gabriella hámori máté hangember hangfürdő hangszerbemutató haraszti pince haraszti rezidens band haraszti sound system harcsa veronika harkány harmadik figyelmeztetés harmath olívia hárságyi pince harsányi attila harsányi bence határvonal hatok haumann péter havasréti józsef háy háy come beck hegedűs d géza hegymegi máté helecz dániel helené helló náci helység kalapácsa helyszínek helyszínek listája helytörténeti gyűjtemény henics tamás hepp trupp herczeg tamás herczku ágnes hermann ildi herminamező hernádi judit hervadó virágok hétágfa játszóház heted7 hétpróba hiperkarma hírek hírlevél hírlevél játék hofecker mátyás hofecker-molnár-baksa trió hoffer károly holland holnemvoltfa honvágy hoppart horváth csaba horváth istván horváth kristóf színész bob horváth viktor hősök temetője hrabal hrabal könyve hrabal összes hrabal-galaxis hrabal-vurstli hrabal100 hrutka róbert hullám hullám és gumikötél humble grumble duo hungarian studio orchestra hunyadkürti györgy huzella péter hűség i erzsébet idegen időbontás időjárás ifj vidnyánszky attila ifj zsuráfszki zoltán igazgyöngy igrice citeraegyüttes így tedd rá íjászat improvokál indit instant opera workshop interaktív népmesei egyóra interjú introduction intu intuíció trió irie maffia iroda irodalom irodalom 2014 irodalom 2015 irodalom 2016 irodalom 2017 irodalom a katlanban irtás istállómozi isten hozott istentelen ifjúság istvánffy kamarakórus iva bittova ivánovics bea iványi emese ivyz jam jancsovics máté jankovics anna jankovics péter jankovits lászló jarjabka ákos járó zsuzsa jasper stadhouders játék jaune toujours jazz jazz appreciation month jazz játszótér jazz world folk music jegyek jegyirodák jel jel színház jelena radan jelenben jelenkor jelentkezőknek jeles andrás jenei szilveszter jobbágy kata jon e marquette joós andrea joós tamás jordán adél jordán tamás jövoltköszönömkérekmég jövőtánc juhász gábor juhász tomi juhos jummodaddy junkie jack flash k2 színház kacagó gerle kacsó hanga kády galéria kaf kakasy dóra kákics kákonyi árpád kaktus kaláka kale lulugyi kálid rtúr kalotaszeg kamarás iván kanizsa csillagai kapcsolat kaposvári csiky gergely színház kaposvári egyetem kárász eszter karaván karavan familia karc kardos dániel kardos róbert karosi júlia kárpáti dódi kárpáti pál kárpáti péter karsai györgy karszalag kaszás attila kátai zoltán katarzis katlan-kupa katlanblog katlanblog 2010 katlanblog 2011 katlanblog 2012 katlanblog 2013 katlanblog 2014 katlanblog 2015 katlanbusz katlanfutás katlanjóga katlansztorik katona katona dóri julis katona lászló katona mozi káva kulturális műhely kecsek kecskeméti gábor keddek keleti élménytár kellár f jános immánuel kemény istván kemény lili kemény zsófi képek képhang-hangkép kerek istván kerekasztal kerekes band kerényi róbert kerényi zsolt kereplő keresztes tamás kereszthuzat keresztury tibor keresztül európán kéri kitty kermiz kerpely adél keserű imre keszthelyi réka kétely kezdhetek folytatódni kézműves kuckó kézműves műhely gyerekeknek kiállítás kiállítás 2014 kiállítás 2015 kiállítás 2016 kiállítás 2017 kiállítások a katlanban kicsi nyuszi hopp hopp kill the dandies kimi kincses gyula king automatic királyok és keresztek kirschner péter kis kikericsek kisantal tamás kiscsillag kísérleti adás kisesti kisharsány kisharsány-túra kisjakabfalva kiskovács attila kisördögtánc kiss diána magdolna kiss eszter kiss mónika kiss pisti kiss tibor kiss tibor noé kistehén kisteleki dóra kisvegyes knotik ildikó koccintás kocsmai verekedés kohlhaas kokas éva kollár-klemencz lászló kolompos kolonits klára koncert koncert 2014 koncert 2015 koncert 2016 koncert 2017 koncertek a katlanban koncz zsuzsa konrád györgy korniss péter korpás éva kórusok éjszakája kovács éva kovács gábor kovács gabriella kovács gerzson péter kovács kristóf kovács krisztián kovács udvarház kovács zsolt köles ferenc körforgás kőrizs imre kőrösi zoltán kővári eszter sára kövek a zsebben kövér andrás kövi köves slomó közelítés egyesület közérdekű közlekedés közöspont krámer györgy krasznahorkai kripli mari kristán attila krisztik csaba kritika kritikai szalon kubalibre kucok kucserka zsófia kultúr találka kupé kutyaharapás különbéke la belle epoque la tresca lábam termett a táncra lackfi jános laczkó péter vándorfényképész lajkó félix lakótársat keresünk lampion láng annamária lantos zoltán lass bea lászló boldizsár lászló lili lászló zsolt láthatatlan állomás látogatói ászf látókép ensemble lázár domokos lázár kati lazippo le skeleton band leenane szépe legát legesleges legyünk a föld barátai lékkör lékó tamás lélektér lénárd kata lengyel brigi lenthár balázs leonard cohen leonce és léna les garcons trottoirs les touffes krétiennes leszámolás velem lift szakkollégium light in babylon like a rolling stone liliom literature little g weevil location lóhair-e london lou reed lovasi love and money love band loveshake lőrinc katalin lőrincz sándor lőrinszky attila ludmány dénes luigi fusani lukács miklós maár gyula mácsai macskafogó macskák esernyővel madár a víz alatt made in pécs díj magdalena mandura magvető magyar alipecia areata közösség magyar képzőművészeti egyetem magyar narancs magyar színház majdnem 20 major judit makranczi zalán malatinszky borudvar malter filmfesztivál manhattan short manic freak manna produkció manoamano manoya marco bell marco pasinetti marí és max marie márjánovics diána márkos albert márkuszínház márta istván martinkovics máté marton lászló másik jános másik magyarország maszmók afrikában máté gábor máthé zsolt matrica matt b matta lóránt máv mediawave megnyitó megyeri andris méhes károly méhkasaula mellettünk melodisztik mélyrepülés menedék menetfény menta'liget mentes júlia mentés másként menzel menyhárt jenő mennyekbe vágtató prolibusz mese a tűzpiros virágról mesekotyvasztó meseladik messaoudi emina mészáros máté mészáros sára meszecsinka mezítlábas menza mezítlábas zenészek micsoda dániel míg fekszem kiterítve mika jovancic milea mindenki miskin herceg mitch&mitch mizsei zoltán mkb társulat mobiltöltő modern art orchestra mogyoró kornél mohácsi norbert mokos pince moldvai kiss andrea moldvai lászló molnár gusztáv molnár gyuri molnár krisztina rita molnár levente molyolda momentán társulat mondasz tesséket mongooz and the magnet montanaro móricz zsigmond színház most fesztivál mozart mozart-kommandó mr irish bastard mu színház mucsi mucsi zoltán muhi zsófi mulandó mulatság murál morál mező murányi tünde muriel muruya muzsik és volkova muzsikás müller péter sziámi műsorfüzet müszi művészetek völgye művészeti tábor művészi hordók nagy ádám nagy dániel viktor nagy dénes nagy józsef nagy mariann nagy petra nagy viktória éva nagy zsolt nagykanizsai gólyalábasok nagypál gábor nagyvárosok máriája nappali narancsrevü narancsterápia náray erika natasa pavlovskaya nechl nóra négy utolsó ének négybé nehéz neil young sétány nem tudni hogyan nemcsaksanya nemes gábor kölyök nemes nagy ágnes művészeti szakgimnázium nemes péter nemes takách kata nemes-horváth orsolya németh juci németh kriszta németh levente nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nemzeti táncszínház neofolk népmesei egyóra néprajzi múzeum néptánc nézőművészeti kft nikola faller nikolas field nincs ártatlan kép nincs számukra hely nincstelenek notice to applicants novák csaba novák erik novák jános novecento nublao nyári oszkár nyári szilvia nyáry krisztián nyitrai lászló nyugat offenbach oláh ibolya olasz istván olasz&magyar zenei műhely olivero sukh mahal ollé erik olvasóliget ónodi eszter opera operabeavató operakalauz óperentzia orbán borbála orfeum orgona óriás orlai ormánság zöldút orosz ákos orosz dénes oroszlán anikó orvos osonó színházműhely oszkár telekocsi osztálytársak voltunk osztroluczky sarolta ökrös csaba önkéntesek ördög bor ördög tamás ördögi vylyan-konyha ördögkatlan házaspár ördögkatlan nemzeti kórus ördöglegenda ördögök vizsga ördögtánc ördögtaxi ördögtúra örkény mozi örkény színház örkény-vurstli öröm a zene ősi pince őszirózsa nyugdíjas klub összes helyszín programja ötvös andrás őze áron p müller péter p. müller péter paál istván paczolay béla pácser lászló pál andrás pál család pál istván szalonna palacskó józsef pálfi ervin palimo story pálmai anna pálné kovács ilona pálúr jános palya bea pályázat panchan paniks paniks duo pannon filharmonikusok pannon tükör pannon tv pannonia allstars ska orchestra panuki krisztián papaver cousins parasztopera parno graszt parti nagy lajos parti nóra passport control pásztorhóra pazsó pécsi bölcsész udvar pécsi bölcsész udvar 2016 pécsi faág baráti kör pécsi ikonok pécsi légitársaság pécsi nemzeti színház peer krisztián pelsőczy réka penguin souns system pénzügyi beszámoló periszkóp rádió persona non grata pesti magyar színház pesti magyar színiakadémia péterfy bori péterfy-novák éva pethő gergő petőcz andrás petri györgy pettendi szabó péter petz annamari philipp györgy pianínó pimplin pink mojos and the fuckfaces pintér béla pion istván pirisi lászló piros kakaó pittman marci pittman zsófi pizsamátor play sátor podhorszky gábor poklade polgár panzió póló pólógyár polonyi artemisz porteleki áron pöszemaszu praktikum praktikus presser gábor pressphoto presszó tangó libidó pribojszki mátyás privát történetek privlaka professores program programelőzetes programfüzetek haladóknak programok a beremendi kovácsműhelyben programok a cifra teraszon programok a focipályán programok a kisharsányi focipályán programok a kisharsányi nagyszínpadon programok a kisharsányi templomban programok a kisharsányi templomkertben programok a kisharsányi torneteremben programok a kovács udvarházban programok a nagyharsányi faluközpontban programok a nagyharsányi iskolában programok a nagyharsányi templomban programok a nagyharsányi tornateremben programok a nagyszínapdon programok a narancsligetben programok a palkonyai faluközpontban programok a palkonyai templomban programok a pincesori kisszínpadon programok a sauska pincészetnél programok a szoborparkban programok a teleki kertben programok a teleki ligetben programok a villánykövesdi faluházban programok a villánykövesdi parkban programok a villánykövesdi pincesoron programok a vylyanon programok az árokpart bárban programok az esélykikötőben programok az óvodaudvaron programok beremenden programok egy térképen programok kisharsányban programok nagyharsányban programok palkonyán programok villánykövesden prókai ágnes psyché psycho mutants psziesztaband pte művészeti kar puchner birtok punnany massif puskás péter puszi quimby rába roland rackajam rácz livi radák jános radnóti ifjúsági műhey ráduly misi rainer-micsinyei nóra rájátszás ránki dezső ratkóczi huba rátóti zoltán reart reggeli régi címlap régimódi bohóctréfák reichart edina renaichance rene trossmann reneszánsz konyha rengeteg renyagyár requiem retextil rétfalvi tamás réti adrienn retro pc révai sára reverze rezes judit richard strauss ricsárdgír rivaldafény roberto zucco rock-lit-era rohmann ditta rokka csoport rokokó rosé rólunk írták roma csillagok roma hungaricum romengo romungro roszik hella rozgonyi gergely rozs tamás rögvest röhrig géza rubik ernő zoltán ruska & mica rusznyák gábor rutkai bori sajtó sajtófotó sajtótájékoztató sam redbreast wilson sándor józsef sansz filmklub sansz játszótér sansz matiné santa diver santai sárik péter sárkány sanyika sárközy zoltán sárosdi lilla satie-maraton sator quartet saul fia sauska lounge sauska udvar programjai schein gábor schell judit scherer péter schilling árpád schneider jankó schruff milán sebaj színház sebestyén márta sebhelykiállítás second life secret man semegi zoltán semmi sena serdu projekt servet séta a szoborparkban sex drugs gods rocknroll shakespeare shakespeare kortárs tükörben shekespoetry shylock siegal síklaki istván siklós spa simkó kati simon edina simon kornél simon márton simor ágnes simorág tánccirkusz simply english singas project sinha róbert sipos imre sipos vera sirály sisso 2013 slam poetry slam-busz snétberger sociopoly sofi oksanen soha senkinek soharóza somesong somodi h szilárd sorbonne sexual sorszám sorszámgép soul chambers sóvirág söndörgő sötétben látó tündér specko jedno spiró györgy spolarics sprok antal sramó gábor stefanovics angéla stolen symphony stop motion studio k sugár miklós summary summer rebellion surman edit susotázs suzuki kimiyosi svejk svjata vatra sylvia leidemann symphonic brass quintet syrius legacy szabad ötletek jegyzéke szabadkai népszínház szabados györgy szabados lászló szabadság egyenlőség párkapcsolat szabó balázs bandája szabó benedek szabó borbála szabó győző szabó máté szabó réka szabó sándor szabó szonja szabó zoltán szabó zoltán attila szacsvay lászló szájlent klasszikal diszkó szakmai beszámoló szálinger balázs szállás szalóki ági szandtner anna szántó istván pokidoktor szársomlyó nép-táncz csoport szarvas józsef szarvassá változott fiú szatmári juli és zenekara szavazás szekszárdi gitárkvartett szélben szállók szeleburdi család szeleburdi gáspár szélkiáltó szemző tibor szent efrém szent györgy iskola szent györgy iskola blogja szentesi horváth mihály gimnázium szentimentálé szép ernő szerbhorváth györgy szerencsés találkozások szeret zenekar szeri viktor szevasz cseh tamás szfe150 szigorúan ellenőrzött vonatok szikszai rémusz szilas miklós szimbola színes gyöngyök egyesület színház színház 2014 színház 2015 színház 2016 színház 2017 színház a katlanban színház- és filmművészeti egyetem színműveletek szirtes edina mókus szívszakadtig szkéné szobor szoborpark szociopoly szokatlan szokolay dongó balázs szókrátész védőbeszéde szolláth dávid szolnoki apollónia szomorné kukorelli edit szorcsik kriszta szőke nikoletta szőke szandra szörényi levente szponzorbérlet sztalker csoport szubjektív kisharsány szukernyik tamás szűcs krisztián szűcs nelli szűcs qka krisztián szvetnyik kata táblázatok tabu tájdíj takács géza takács kati takács lászló takács nóra diána takacsbelane takáts eszter takátsy péter taktak találj címet találkozások tamara obrovac támogatók tánc tao táp színház tapasztalt ecsetek tapasztó ernő tappancs műhely tárnoki márk tarr béla tartuffe tasnádi bence tasnádi istván tatabányai jászai mari színház taxi teatr na walizkach teatr osmiego dnia técsői banda téka tél telefondoktor tengler gergely tg tenke istván tenkes kapitánya kalandjáték tenkes TE tenkes teljesítménytúra tenkes zenekar tenki réka teremtés térey jános téri sándor térkép terminál workhouse terralegenda testről és lélekről the allreadies the beans the durgas the garden the irish coffee the island the mindblow the qualitons the ramadogs the tablespoon thealter theatre thuróczy szabolcs tickets tiger lillies tímár katalin tindia tiszta szívvel dúdolok tisztaszínház titkaink titkos társulat tókos attila toldi tomas opitz tompa andrea tompos kátya tóték tótferi tóth andrás tóth árpád tóth géza tóth istván tóth krisztina tóth lajos tóth orsolya tóth viktor tóth zoltán tökmag tom és hórihorgas tom törőcsik történetek trafó20 tranzdanz trill trio a trio afium triplet trouble in tahiti tudnivalók túronyi helyőrség tutti cantabile tündérkert tűnékeny tünet együttes udvaros dorottya újszászi dorottya újzenekar uknow duo ulickaja ullmann mónika ungváry krisztián upor andrás urban voodoo machine utca-szak űrdöngölők vacka rádió vádli alkalmi színházi társulás vadonleső vágtázó csodaszarvas vajda milán vajdai vilmos vaklárma vakság valcz péter vallai fesztivál változás van valami bejelentenivalója váradi mónika váradi porta várady szabolcs váratlanul varga anikó varga donát varga livius várkonyi csibészek városi túlélő varró dani vas erna vasárnapi gyerekek vastag gábor vaterland vecsei h miklós védelmi terv vedres csaba védtelenek veiszer alinda veled kerek véletlen velosophie venti chiavi gitártrió véradás verdi videó videoblog 2014 videoblog 2015 videoblog 2016 vidnyánszky vidovszky víg mihály víg végnapok viktor balázs viktor rizsakov világ civiljei egyesüljetek villánykövesd villánykövesdi vőfély vilmányi benett vinnai andrás violin király és hanga királykisasszony virág tünde visinata kontrol vitéz lászló bábjáték-automata vizeli balázs vizin vocapella vojtina bábszínház volosi vörös vörös róbert vuk vylyan wahorn wahorn airport walny teatr wanderers watta cirkusz webcam weiner sennyey tibor weöres sándor weöres-vurstli wh wifi winegret wombo workship workshop workshop 2017 workshop archív workshop feliratkozások workshop feliratkozások 2017 workshopok a katlanban xtreme blues dog xy flies yagit hakira you-topia zakariás máté zakariás zalán zalaegerszegi leánykar zalaegerszegi pálóczi horváth ádám zeneiskola leánykara zanzinger zányi tamás zebulon proekt zen zene-bona beás hagyományőrző együttes znamenák istván zoltán áron zoltán gábor zombola péter zöld 08 zöld kerékpár zöld rosé porta zuhanórepülés zzaj.h trió zséda zsolnay negyed zsótér zsubori ervin
false
ltr
item
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL: VILÁG CIVILJEI EGYESÜLJETEK!
VILÁG CIVILJEI EGYESÜLJETEK!
http://1.bp.blogspot.com/-MmfOsyuV4-Q/U7_QV-xIP-I/AAAAAAAB4LU/FcAMv9T-gos/s1600/pe%CC%81terfi.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-MmfOsyuV4-Q/U7_QV-xIP-I/AAAAAAAB4LU/FcAMv9T-gos/s72-c/pe%CC%81terfi.jpg
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL
http://www.ordogkatlan.hu/2014/06/vilag-civiljei-egyesuljetek.html
http://www.ordogkatlan.hu/
http://www.ordogkatlan.hu/
http://www.ordogkatlan.hu/2014/06/vilag-civiljei-egyesuljetek.html
true
874411630608914615
UTF-8
Nincs találat. ÖSSZES Tovább Válasz Válasz törlése Törlés szerző Címlap OLDAL CIKK Lásd mindet MÁS OLVASNIVALÓ A TÁRGYMUTATÓBAN ARCHÍVUM KERESÉS ÖSSZES CIKK Nem találtunk ilyen cikket. Vissza vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas ke sze cs p szo január február március április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec az imént egy perce $$1$$ minutes ago 1 órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ A TARTALOM ZÁROLT Megosztás a megtekintéshez Másold a teljes kódot Jelöld ki a teljes kódot Minden kódot kimásoltunk Nem tudjuk kimásolni, használd a billentyűzet Másod-Beilleszt parancsait